Ads

 

 

Tisztelt Látogatóink!

A regisztráció jelenleg szünetel oldalunkon!

Megértésüket köszönjük.

  Oldalunkon regisztrált:

  Tagok: 1001
  Szolgáltatók: 828
  Összesen: 1829

Általános regisztrálási és felhasználási feltételek a Lakodalom.hu webportálon.

I. A felhasználási feltételek tartalma

 

1. A jelen felhasználási feltételek (Szabályzat) a ÖKO-MUSIC Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság. (2100 Gödöllő, Szent János utca 2.; a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett  Webportál (http://www.lakodalom.hu/) oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás (Szolgáltatás, Weboldal) igénybe vevője (Felhasználó) általi használatának feltételeit tartalmazza.

 

2. Felhasználónak minősül a Webportál látogatója, illetőleg mindenki, aki a lakodalom.hu bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Szabályzat feltételeit.

 

3. A Szolgáltatás használatának megkezdésével a Felhasználó elfogadja a szolgáltatás igénybevételének az alábbiakban részletezett feltételeit. A Szolgáltató bármikor jogosult a feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a felhasználókat. A módosítást követően a Szolgáltatás használatával a Felhasználó elfogadja a feltételek módosítását. A Webportál és szolgáltatásai működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szabályzatból linkelhető egyéb dokumentumok (pl.: Adatvédelmi nyilatkozat, stb.) a Szabályzat részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.
 

 

II. A Szolgáltatás legfontosabb jellemzői és elemei

 

1. A Szolgáltatás célja, hogy segítse a felhasználókat abban, hogy megtalálják a nekik legmegfelelőbb esküvős-lakodalmas szolgáltatót. Az esküvős-lakodalmas szolgáltatóknak pedig lehetőséget ad regisztrálni szolgáltatásukat.

 

2. A Szolgáltatás, illetve a Szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: ElkerTv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül. A Szolgáltató, mint közvetítő szolgáltató az ElkerTv. rendelkezéseivel összhangban nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát, és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

 


III. A szolgáltatás részletei, a regisztráció

 

1. A regisztráció folyamata a Szolgáltatás regisztrációs ívének valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul (Szolgáltató neve, Szolgáltatás típusa, Kapcsolat tartó neve és posta címe, e-mail címe, telefon száma). A regisztrációs adatok megadását, illetve a feltételek elfogadását követően a Felhasználó az e-mail címére a Szolgáltató által elküldött visszaigazolásban lévő link útján vagy egyéb, a Szolgáltató által meghatározott módon aktiválhatja regisztrációját. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy módosítsa a regisztrációs feltételeket, illetve a Felhasználótól a regisztráció során megadott adatai tekintetében az adatok aktualizálását, vagy kiegészítését kérje. A regisztrációs feltételek elfogadása a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatások, illetve funkciók használatának előfeltétele, ami egyben a Szabályzat elfogadását is jelenti.

 

2. Csak Regisztrált felhasználók számára érhető el számos funkció. (ajánlatkérés, adatlap szerkesztés)  

 

3. Hírlevél - A regisztrált Felhasználó Hírlevelet kap. A Hírlevél reklámot is tartalmazhat. A Hírlevélről a Felhasználó a saját fiókja útján, bármikor, korlátozások nélkül leiratkozhat.

 

4. A feltölthető tartalomra vonatkozó rendelkezések
A Felhasználó által feltöltött adatok, fotó, videó link tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat
- nem sértheti más szerzői jogait, védjegy és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jogait;
- nem lehet olyan tartalmú, amely bármilyen módon káros lehet vagy bármilyen veszélyt jelent a kiskorúakra nézve, nem lehet pornográf tartalmú;
- nem lehet erőszakos tartalmú;
- nem lehet olyan, ami faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki;
- nem irányulhat valamely harmadik személy zaklatására, sértegetésére, fenyegetésére, rágalmazására;
- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára, nem hívhat fel dohánytermékek, alkohol- vagy drogfogyasztásra;
- nem használható illegális tevékenységre;
- nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást;
- nem tartalmazhat a hatályos jogszabályok és az általános gyakorlat szerint tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat;
- nem ütközhet a jó erkölcsbe;
- illetve nem ütközhet semmilyen jogszabály rendelkezéseibe.

 

5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a lakodalom.hu bármely tartalmi elemét - ideértve nem kizárólagosan a felhasználók által egyedileg kialakított aloldalakat is - bármikor előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa vagy megszüntesse, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el.

 


IV. A Szolgáltatás használata során lehetséges jogsértések és következményeik

 

1. Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jelen Szabályzatban kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását vagy a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését.

 

2. A Szolgáltatás a szerzői jogi védelem alatt áll. A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét szolgáló jogok a Szolgáltatót illetik meg, és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, továbbá a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

 

3. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szabályzat betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Felhasználó által összegyűjtött, illetve közzé- vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Felhasználóval szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.

 

4. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, hogy a Szolgáltatás keretén belül jogsértő információ található, a vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelelően jár el az információ eltávolítása vagy a hozzáférés nem biztosítása tekintetében, beleértve a Saját tartalmának előzetes értesítés nélküli módosítását, illetve törlését.

 


V. Felelősségi kérdések

 

1. Mivel az Üzemeltető a Szolgáltatást adott állapotban ("AS IS")nyújtja, a Szolgáltatás - ideértve a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftvert, illetve a Szolgáltatás keretében elérhető valamennyi tartalmat is - pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

 

2. Bármely adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

3. A Szolgáltatás oldalairól linkek segítségével elérhető tartalmak szolgáltatóit a Felhasználó az adott oldalon tudja megtekinteni. Az ezen tartalomszolgáltatók által közzétett tartalomért csak és kizárólag a forrásoldal üzemeltetője felelős, az ott megjelenő tartalom minden eleme az üzemeltető szellemi tulajdonát képezi.

 

4. A Szolgáltatás használatáért - ideértve nem kizárólagosan a Felhasználó által például a Saját Adatlap szolgáltatással vagy másként okozott, vagy egyébként a Felhasználó magatartásával összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárt és jogsérelmet, illetve egyéb következményt - kizárólag az adott Felhasználó tartozik felelősséggel.

5. Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

6. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős, ezért a Szolgáltató a felelősségét kizárja, ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is.

 

7. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja megszűnését követően is fennáll.

 


VI. A regisztráció megszűnése

1. A regisztráció azonnali hatállyal megszűnik; a Szolgáltatás megszüntetésével, a Felhasználó regisztrációjának a Szolgáltató általi törlésével, illetve a Felhasználó önkéntes regisztrációtörlésével a regisztráció törlésekor.


VII. Egyéb rendelkezések


1. A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.


Budapest, 2011. október 13.